Kvaliteedisüsteemi rakendamine 2012-2013 perioodil

Alates jaanuarist 2012.a. algas uus periood rakendamaks hoolekandeprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed". EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamise alapunkti alt saavad sel perioodil süsteemi rakendada 25 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenust osutavat asutust.

Veebruari lõpus 2012.a. toimus asutuste väljavalimiseks hange. Asutused, kes süsteemi rakendama valiti:

1AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu
2AS Hoolekandeteenused, Tartu Kaunase Kodu ja Tartu Mõisavahe Kodu
3AS Keila Taastusravikeskus
4AS Taastusravikeskus Sõprus
5Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
6Kursessaare Väikelastekodu
7L.M. Füsioteraapia OÜ
8MTÜ Iseseisev Elu
9MTÜ Loovteraapiad
10MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus
11MTÜ Meie Lapsed
12MTÜ Randvere Tööõppekeskus
13MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
14MTÜ Viljandimaa Singel
15MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus
16MTÜ Ühiselt
17OÜ Babysport
18Päevakeskus Käo
19SA Elva Haigla TM
20SA Koeru Hooldekeskus
21SA Maarja Küla
22SA Pärnu Haigla
23SA Viljandi Haigla
24Tartu Hiie Kool
25Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Tegevused perioodil 2012-2013, mis on seotud kvaliteedisüsteemi rakendamisega:

 • asutuste koolitamine
 • eneseanalüüsi läbiviimine
 • kogemuskohtumised osalejate vahel
 • testauditite läbiviimine
 • jooksev konsultatsioon ning vajadusel lisa- koolitused ja/või -seminarid
 • lõppauditite läbiviimine
 • sertifitseerimine, lõpukonverents

Muud tegevused:

 • kohaliku esindaja igapäevatöö, kompetentside tõstmine
 • konsultantide koolitamine
 • audiitorite koolitamine
 • metoodika ajakohastamine, tõlkimine
 • kvaliteedisüsteemi mõju analüüsi läbiviimine
 • rehabilitatsioonisüsteemi kujundamisele kaasaaitamine

EQUASS süsteemi rakendamise ajakava on järgnev:

 • kevadel 2012 toimub asutuste eneseanalüüsi protsess
 • jaanipäevast algab süsteemi rakendamise sisutöö
 • sügisel 2012 alustame kogemuskohtumistega
 • 2013.a. alguses toimub I testaudit
 • II testaudit toimub suvel 2013
 • sügisel 2013 viiakse läbi asutuste välishindamine ehk lõppaudit

Audiitorite koolitus toimub 2012.a. lõpus.

RM ESF projekt

Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine
Antud projekti peamine eesmärk on Sotsiaalministeeriumi, selle haldusala ning kogu sotsiaalsektori haldussuutlikkuse tõstmine läbi osapoolte kvaliteedijuhtimise alase koolitamise ja ettepanekute väljatöötamise kvaliteedisüsteemi tugevdamiseks.

Peaeesmärk jaguneb 3 alaeesmärgiks:

1) Sotsiaalministeeriumi, selle haldusala asutuste ning huvigruppide personali (juhtide) koolitamine erinevatest kvaliteedijuhtimise süsteemidest ning kvaliteedijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine. Koolitused toimuvad kord kuus ning seal tutvustatakse kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi põhialuseid ja printsiipe. Antakse ülevaade erinevatest kvaliteedijuhtimise mudelitest ja skeemidest. Koolitusprogrammi jooksul toimuvad haldusala esindajatega arutelud, diskussioonid, et panna paika tulevikuplaanid seoses Sotsiaalministeeriumi ning haldusala asutuste kvaliteedi tõstmise ning hindamisega.

2) Kogu sotsiaalvaldkonna analüüsi läbiviimine ning ettepanekute tegemine tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks ning järelvalve teostamiseks: ühtsete kvaliteedinõuete kehtestamise ning erinevate võimalike kvaliteedisüsteemide kasutuselevõtmise võimalikkus haldussuutlikkuse tõstmiseks. Analüütik-eksperdi eestvedamisel moodustatakse töögrupp, kuhu kuuluvad Sotsiaalministeeriumi ning haldusala esindajad.

3) Kohalike omavalitsuste hallatavate sotsiaalteenuse osutajate kvaliteedi parendamine läbi asutuste koolitamise ning sotsiaalteenuse kvaliteedimärgi EQUASS Assurance rakendamise.
Projektis osalemiseks oli kuulutatud välja konkurss, mille raames valiti 10 sotsiaalteenused osutavad asutused. Taotluste hindamisel arvestati erinevad asjaolud (nt asutusel on selge ja põhjendatud eesmärk projektis osalemiseks; asutus on läbi mõelnud ressursside olemasolu kvaliteedisüsteemi rakendamiseks; asutus on juba teinud samme teenuse kvaliteedi arendamiseks jne).

Asutuste valiku tegemisel arvestati asutuste regionaalse jaotusega ehk saaksid osaleda erinevad asutused erinevates maakondadest ja linnadest. Tänaseks on selgunud 10 asutust, kes osalevad projektis:

1.Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
2.SA Perekodu
3.Munalaskme Hooldekodu
4.Elva Väikelastekodu
5.Tallina Lastekodu
6.Imavere Päevakeskus
7.Vinni Perekodu
8.Siimusti lastekodu Metsatareke
9.SA Taheva Sanatoorium
10.Saku Päevakeskus
Antud koolitus- ja arendusprojekt annab võimaluse analüüsida ning parendada Sotsiaalministeeriumi ja selle haldusala senist tegevust sotsiaalteenuste korralduses ning osutamisel.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ vahenditest.

Projekti kestvus: august 2012- dets lõpp 2013

Projektijuht Kristi Reimets
e-mail: kristi.reimets@equass.ee;

tel: 6877223