Rakendamine

 

EQUASSi süsteemi rakendatakse Eestis hetkel Euroopa Sotsiaalfondi Toetuse Andmise Tingimised (TAT) „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu.

Perioodil 2010-2011 rakendas süsteemi 7 rehabilitatsiooniteenuseid osutavat asutust,  2012-2013 rakendadasid 25 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutajat üle Eesti.

Sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi saab aga rakendada ka väljaspool raamprogrammi. Selleks on tarvis pöörduda EQUASS kohaliku esindaja poole.

Perioodil 2011-2013 rakendas raamprogrammist sõltumatult kvaliteedisüsteemi Keila Sotsiaalkeskus. 2013.aastal ka SOS Keila lasteküla.

Rakendamise protsess

I Esimeseks etapiks on EQUASS Assurance’i protsessist ülevaate saamine, et oma asutuses rakendamise plaan paika panna.

Informatsiooni saamiseks on mitu erinevat viisi:

  • kutsuda EQUASSi esindaja või konsultant oma asutusse infoseminari/ infotundi läbi viima
  • osaleda mõnel EQUASS Eesti poolt korraldatud infoüritusel
  • võtta ühendust EQUASS Assurance’it juba rakendanud asutusega ja uurida metoodika ja rakendamise kohta neilt
  • uurida EQUASS Eesti kodulehte või EQUASS Euroopa kodulehte www.equass.be

II Eneseanalüüsi ehk sisehindamise  protsess viiakse läbi, et hinnata oma asutuse/ teenuse vastavust EQUASS kriteeriumitele. Eneseanalüüsi moodustavad 82 küsimusega küsimustiku täitmine, küsimustike analüüs koos EQUASS konsultandiga , konsensuskoosolek ning tegevuskava koostamine.

Eneseanalüüsi protsessi võiks olla kaasatud kogu personal.

III Eneseanalüüsile järgneb rakenduse faas, kuhu on kaasatud kogu personal, kliendid, koostööpartnerid, huvigrupid. Rakenduse faasis võib kasutada kontrollpunktidena testauditite läbiviimise võimalust. Testauditeid viivad läbi EQUASS konsultandid või audiitorid ning testauditi jooksul kontrollitakse vaid dokumentatsiooni.

IV Kui asutus on jõudnud rakendamisega lõpule, siis tuleb koostada ja esitada EQUASS taotlusvorm, millele järgneb asutuse välisaudit. Välisauditi jooksul kontrollib audiitor üle taotleja tõendusmaterjalid tutvudes dokumentatsiooniga ning viies läbi intervjuusid personali, teenuse kasutajate/ klientide ja teiste huvirühmade esindajatega.

Välisauditit viivad läbi EQUASS audiitorid, kes kajastavad auditi tulemusi auditi raportis.

Asutusele, kes vastab EQUASS Assurance kriteeriumitele, väljastab EQUASS Autasu Komitee (Awarding Commettee) sertifikaadi, mis kehtib 3 aastat. 12 kuud ja 24 kuud pärast sertifikaadi saamist on asutusel kohustus esitada oma audiitorile eduraportid, et näidata asutuse arengusuundi ja parendustegevusi.

 

 

"Oleme teinud palju tööd ära ja meie teenuse kvaliteet on kindlasti väga palju paranenud. Me teeme oma tööd palju efektiivsemalt ja oleme väga õnnelikud oma edusammude üle, mille saavutasime protsessi käigus. Isegi pärast sertifikaadi saamist muutub meie teenus iga päevaga paremaks".

L.M Füsioteraapia OÜ