Artikkel SOKK-i tegemistest 2015-2016

04.05.2016

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse uudiskirjas ilmus SOKK-i tegevusi tutvustav artikkel.

Astangul ühe kompetentsikeskusena tegutseva Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse (SOKK) nimi on küll suursugune, kuid selle taga toimuvad väga praktilist laadi ja sotsiaalteenuste igapäevaeluga seotud tegevused.

SOKK tegevuse eesmärgiks on sotsiaalsektoris huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse ning kompetentside arendamine tulemuslike ja vajaduspõhiste teenuste tagamiseks. Eesmärki viiakse ellu läbi erinevate tegevuste:

  • Info- ja arendusseminaride, koolituste läbiviimine erinevate huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse tõstmiseks.
  • EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi levitamine ja rakendamise toetamine läbi EQUASS kohaliku esinduse rolli. Sh on tänaseks päevaks 88 sotsiaalteenuse osutajat EQUASSi rakendamise ühes või teises etapis.
  • Uuringute, analüüside läbiviimine, et toetada kvaliteedialaseid arenguid riigis.
  • Juhendmaterjalide ning metoodikate väljatöötamine, et luua ühtsem arusaam sotsiaalteenuste kvaliteedist.
  • Kvaliteedialase rahvusvahelise kompetentsi Eestisse toomine ja siin levitamine.

Selleks, et eesmärke täita, on olnud väga oluliseks märksõnaks koostöö tegemine erinevate huvipooltega, et ühiseid eesmärke seada ning saavutada.

Hetkel käimasolevatest tegevustest omavad kõige praktilisemat väärtust just 2 teemat. Esmalt sotsiaalteenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika rakendamine, mis keskendub teenuse saaja elukvaliteedi hindamisele. Antud metoodika „eQual mudel“ on loodud Norras koolitaja, konsultandi Geir Moeni 30-aastase praktilise töö tulemusena ja see lähtub sellest, et sotsiaalteenustes on ainsaks eesmärgiks inimese elukvaliteedi säilitamine või selle tõus.

Detsembris 2015.a alustasime esimese 6 teenuse osutaja (sh SA Elva Perekodu, SA Perekodu, MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus, SA Maarja küla, Keila Sotsiaalkeskus, AS Hoolekandeteenused) koolitamisega antud metoodika osas ning praeguseks on saanud koolituse ka järgmised 6 teenuse osutajat ( sh SA Koeru Hooldekeskus, Imavere Päevakeskus, Narva Sotsiaaltöökeskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Tallinna Sotsiaaltöökeskus, SA Lõuna- Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekandekeskus), kes on alustanud antud metoodika piloteerimisega oma teenustes. Koos koolitajaga toetame asutusi metoodika paremal mõistmisel, rakendamisel ning aasta lõpuks peaks meil olema konkreetsed tulemused sellest, kuidas elukvaliteedi hindamisele suunatud metoodika on toiminud ning kas seatud eesmärgid, planeeritud tegevused ja sekkumised on teenuse saajale mõju avaldanud või mitte.

Tulemustest lähtuvalt on igal teenuse osutajal võimalik oma teenuseid, tegevusi, sekkumisi üle vaadata ja vajadusel arendada, täiendada või muul moel muuta, et pakutav sotsiaalteenus oleks võimalikult mõjus ning tulemuslik.

Teiseks uudseks koolituseks ja lähenemiseks on Vrijbaan jõustamise metoodika, mis on pärit Hollandist. Esimesed 10 inimest on märtsis saanud 2-päevase koolituse, mille jooksul koolitaja Ingrid Scheurink tutvustas osalejatele 6 jõustamise peamist komponenti, Vrijbaan metoodikat, jõustavat suhtumist ning oskusi ja spetsiaalsete jõustamisülesannete läbiviimist nii individuaalses kui ka grupitöös inimestega. Kõik osalejaid said oma käsutusse eestikeelse Vrijbaan küsimustiku ning 30 erinevat jõustava mängu/ sekkumise kirjeldust, mida oma töös kasutada.

Nii teenuste mõju ja tulemuslikkuse mõõtmine kui ka jõustamine on midagi sellist, mida me sotsiaalteenuse osutajatena igapäevaselt teeme. Kuid kui me neid teadlikult, läbimõeldult ja süsteemselt teeme, siis suudame ka tulemusi selgemalt mõõta ning suunata ja seeläbi on ka teenuse saajatele pakutav teenus mõjusam.

Mõlema koolituse pakkumisega jätkame veel sel aastal.

Lisaks tegeleme sel aastal sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise väljatöötamisega, viime läbi kvaliteedisüsteemide võrdlusanalüüsi ning kaardistame Sotsiaalkindlustusameti ja maavalitsuste järelevalveametnike koolitusvajaduse, loome koolitusprogrammi ning viime läbi ka esimesele 15-le järelevalveametnikule koolitusi. Samuti toetame 31 teenuse osutajat EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamisel ning viime läbi erinevaid kvaliteediga seotud infoüritusi, koolitusi ning seminare.
 

 Tagasi