Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud

24.03.2014

Meil on suurim heameel pakkuda kõigile huvilistele lugemiseks  "Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsi ja ettepanekuid tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks".

Eestis puudub täna sotsiaalteenuste kvaliteedist ühtne arusaam ja käsitlus, mida rõhutati ka uuringus erinevate huvipoolte esindajate poolt. Käesolevas analüüsis on kasutatud võrdlusalusena Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku (Brüssel, 16. November 2010) ning Üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku (Brüssel, 21.juuni 2010) kvaliteedi põhimõtteid. Euroopa Liidu liikmesriikidele on nimetatud dokumendid soovituslikud ning võimaldavad ka täna sotsiaalteenuste pakkumisel ja hindamisel toodud kvaliteedipõhimõtetest lähtuda. Kuna siiani on vähe käsitletud sotsiaalteenuste kvaliteedi mõistet ja käsitlust, siis kannab analüüs lisaks projektis planeeritud eesmärkidele ka laiemat, sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtete teavitamise ning kvaliteedi käsitluse ühtlustamise ja arendamise eesmärki.  

Analüüs paneb aluse ühtsele Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi käsitlusele ning kaardistab erinevate osapoolte huve, vajadusi ning nõudmisi kvaliteetse sotsiaalteenuse tagamisel. Analüüsi koostamise protsess koosnes eri valdkonna osapoolte intervjueerimisest, põhjuslike probleemide leidmiseks toimunud arendusseminaridest, sidusvaldkonna võrdlusanalüüsist,   teiste riikide kvaliteedialasest analüüsist ning  sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise töörühmast, mille eesmärgiks oli sõnastada ettepanekud ja soovitused sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks, tervikliku kvaliteedisüsteemi juurutamiseks ning süsteemi edasiseks arendamiseks.

Töörühma ühine seisukoht on, et analüüsi käigus kogutud info, toodud mõtted ja ettepanekud vajavad põhjalikumat käsitlemist ja edasi arendamist eri teenuste arendamise ja osutamisega seotud osapooltega. Analüüs on sisendiks edasisele tööle tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks, näidates probleemkohti, võimalikke lahendusi ja meetmeid sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamiseks.

Kriitiline tegevus on Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärkide sõnastamine, prioriteetsete suundade valik ning strateegia nende elluviimiseks. Strateegia, mis tagab perspektiivis sotsiaalteenuste kvaliteedi eeltingimuste täitmise ja selleks vajamineva ressurssi. Kvaliteedipoliitika ja eesmärkide sõnastamine peab olema eri huvipoolte konsensuslik otsus ja kokkulepe.

Analüüs valmis 2012-2013.a projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" raames. Projekt oli rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“, meede „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ vahenditest.

 Tagasi