EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi mõju uuring

27.01.2015

Meil on heameel pakkuda kõigile huvilistele lugemiseks EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi mõju uuringut.


EQUASS Eesti esindus Astangu KRKs on alates 2010. aastast tegelenud sotsiaalteenuste pakkujatele suunatud kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS tutvustamise ja juurutamisega Eestis, et aidata kaasa efektiivsemale ja tulemuslikumale sotsiaalteenuse osutamisele.

Sotsiaalsektori asutustelt oodatakse kõrget kompetentsi ja kvaliteeti, kuid praktikas on probleemiks osutunud teenuste ebaühtlane kvaliteet, juhtide ja töötajate vähene teadlikkus kvaliteedipõhimõtetest ja kvaliteedi juhtimisest. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise tulemusena oodatakse sotsiaalteenuseid pakkuvatelt asutustelt teenuste osutamise kvaliteedi täiustumist ning kvaliteedialase teadlikkuse ja pädevuse tõusu.

Käesolev uuring keskendub kvaliteedisüsteemi rakendamise tulemuste ja mõju hindamisele asutuste näitel, kus kvaliteedisüsteemi on rakendatud (peale sertifitseerimist) 1 aasta.

Kvaliteedisüsteemi mõju on võimalik hinnata erinevatel tasanditel, vaadates nii lühi- kui pikaajalisi tulemusi. Kuna EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamine on kestnud vaid mõned aastad, siis uuringu fookusesse on võetud vaid süsteemi rakendavate asutuste tasand ning lühiajalised tulemused.

Uuringu tulemusena selgub, et kvaliteedisüsteemi rakendamine on ennast õigustanud kõikides asutustes, näidates kätte iga konkreetse asutuse arengukohad ning võimalused pidevaks parenduseks. Võrreldes varasemaga on asutuse juhtimine süsteemsem ja teadlikum, arvestades võimalikult palju nii klientide, töötajate, rahastajate, partnerite kui ka muude huvirühmade vajadusi ja ootusi.

Asutused on saanud teadlikumaks kvaliteedi olemusest, selle tagamise ja täiustamise viisidest, töötajates on tekkinud arusaam sellest, et kvaliteet tuleneb neist endist ja on nende igapäevase töö osa, mitte midagi eraldiseisvat. Kasvanud on meeskonna tunnetus, töötajad on oluliselt rohkem kaasatud asutuse juhtimisse, teenuste hindamisse ja arendamisse. Tehakse teadlikumat koostööd huvirühmadega, ollakse avatum ja läbipaistvam tegevustes, mõeldakse rohkem oma kohast ja panusest kogukonda ja ka ühiskonda laiemalt.

Kõige enam on EQUASSi rakendamine mõjutanud teenuse saajaid - kliendid on muutunud eneseteadlikumaks ning tunnevad paremini oma õigusi ja kohustusi, teenus on isikukesksem ja tulemustele orienteeritum, kliendid saavad rohkem kaasa rääkida teenuse osutamise ja arendamise protsessis ning võtta rohkem vastutust.

Kvaliteedisüsteemi rakendavad asutused leiavad ühiselt, et süsteemi tuleb hoida elus ja mitte rakendada seda EQUASSi kvaliteedimärgi pärast, vaid asutuse ja selle kvaliteedikultuuri arenguks. Asutustel on tugev sisemine motivatsioon tegeleda edasi kvaliteedi arendamise ning pideva parendamisega, oodatakse tuge ja nõustamist Astangu KRK poolt ning oluliselt suuremat kvaliteedisüsteemi rakendamise väärtustamist riigi ja rahastaja poolt.

Käesolev uuring koostati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi Astangu KRK) ESF programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkt 3.5.2 „Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine“ raames.

NB! Täies mahus mõjuanalüüs asub SIIN.

 Tagasi