Nõustava järelevalve koolitusvajaduse analüüsi raport 2016

05.09.2016

2013. a. läbi viidud kvalitatiivuuring sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta viitas sotsiaalteenuste järelevalve kitsaskohtadele, sh järelevalve ametnike puudulikule kompetentsile.

Uuringu raames läbi viidud intervjuudes toodi välja, et sotsiaalteenuste järelevalvet teostavatel ametnikel napib kompetentsi teenuse sisu ja/või järelevalve teostamiseks vajalike oskuste osas. Sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ja maavalitsuste koostöökohtumisel on arutletud selle üle, millised probleemid takistavad hetkel tulemusliku järelevalve läbi viimist. On leitud, et oluline on tegeleda järelevalveorganisatsiooni võimekuse tõstmisega, mille tulemusel on koolitatud ametnikud pädevad läbi viima nõustavat järelevalvet.
Anda sisend MV-s ja SKA-s järelevalvet teostavate ametnike võimekuse suurendamiseks nõustava järelevalvealaste teadmiste ja oskuste tõstmise abil.

Nõustava järelevalve teostamisel ei vaadata ainult vigadele, vaid tuuakse välja parimad meetodid probleemkohtade lahendamiseks. Rakendatakse põhimõtet, et teenuseosutajat ei jäeta probleemidega üksi.
Analüüs sisaldab muuhulgas koondit SKA ja MV vajadustest ja ootustest järelevalvele (mai 2016 seisuga), vajaduste kaardistuse laiemat analüüsi võrreldes järelevalveametnike ametijuhendeid ja võttes arvesse projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" raames 2013. a. läbi viidud kvalitatiivuuringu analüüsi probleemkohti ja ettepanekuid sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta.

Analüüsi raporti tervikversioon kättesaadav SIIT.
 Tagasi