Otsime asutusi rakendama teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodikat!

02.02.2016

TEENUSTE MÕJU JA TULEMUSLIKKUSE HINDAMISE METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE, PILOTEERIMINE, LEVITAMINE


Projekti taust ja vajalikkus: 2012-2013. aastal läbi viidud sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsis tõi välja vajaduse tugevdada elukvaliteedi parandamisele ja arengule suunatud lähenemist klienditöös ning keskenduda rohkem teenuste tulemuslikkuse ja mõju hindamisele. Sotsiaalvaldkonnas on pigem probleemile suunatud lähenemine ehk keskendumine probleemidele ning hetkeolukorras kiiret lahendust nõudvatele sekkumistele. Vähem pööratakse tähelepanu pikemas perspektiivis eesmärkidele ja kliendi elukvaliteedi parandamisele või säilitamisele. Tulemuslikkuse hindamiseks on vajalik teenuste eesmärkide ja oodatud tulemuste täpsem sõnastamine ning tulemuslikkuse hindamise alase üldise kompetentsi arendamine.
Oluline vajadus enamus huvipoolte hinnangul oli tõsta kliendi hindamise pädevust ning seostada eri sotsiaalteenuste osutamine (KOV, rehab. teenus jm) kliendile üheks terviklikuks hindamise ja sekkumise protsessiks. Kliendi hindamise pädevuse arendamisel rõhutati tõhusate hindamis- ja sekkumismeetmete levitamise ja koolituste vajadust.


Projekti eesmärgid: tõsta sotsiaalteenuste osutajate pädevust isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise osas läbi teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika kasutuselevõtmise.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
- Sobiliku metoodika leidmine ja kohandamine Eestile sobilikuks (tänaseks metoodika leitud)
- Sotsiaalteenuse osutajate koolitamine metoodika kasutamiseks oma teenuste raames, sh isikukeskse lähenemise, individuaalse planeerimise, elukvaliteedi tõstmise, eesmärgistamise ning tulemuslikkuse mõõtmise osas (detsembris 2015 koolitatud I grupp, 6 teenuse osutajat)
- Teenuse osutajate toetamine metoodika kasutamisel
- Teenuse osutajate arengu jälgimine seoses isikukeskse lähenemisega oma teenuste osutamisel
Metoodika aitab teenuse osutajal arendada elukvaliteedi tõstmisele suunatud käsitlust teenuse osutamisel, suurendada kliendikeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise oskusi, elukvaliteedist lähtuvat eesmärgistamist ja hindamist. Läbi individuaalse planeerimise on võimalik hinnata teenuste mõju kliendi elukvaliteedile.

Oodatavad tulemused:
1) Kirjeldatud ning piloteeritud sobiv metoodika teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamiseks
2) Koolitatud 18 (3 eri grupis) teenuse osutajat kasutama antud metoodikat
3) Teenuse osutajate pädevus on tõusnud seoses isikukeskse lähenemise (sh individuaalne planeerimine ja eesmärgistamine jm) ning teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamisel
4) Metoodikat rakendavates asutusetes toimub järjepidev teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamine
Metoodika arendamine toimub koostöös Norra organisatsiooni Aktør koolitaja Geir Moen´ga.

Seega, otsime II ja III koolitusgruppi 6+ 6 teenuse osutajat:

1) Täiskasvanutele teenuse osutajate koolituspäevad 29.veebr-1.märts 2016 (6 asutust)
2) Lastele teenuste osutajate koolituspäevad 6-7.juuni 2016 (6 asutust)

Kuna koolitaja räägib inglise keeles, siis vaid vajadusel organiseerime tõlke, seega märkige kindlasti tõlkesoov registreerimislingil!

Kui osalesite suveseminari raames juba antud metoodika koolitusel, siis pole põhjust karta, et tuleb ette palju kordusi- see vaid kinnistab metoodikast arusaamist ning aitab lahti selgitada selle erinevaid tahkusid. Olen ise u 4-l korral antud koolitusel osalenud ja igal korral avastan midagi uut, mida seni poleks nagu kuulnudki :)

Koolituspäevade sisu:
- tutvustame kogu mõju ja tulemuslikkuse metoodika rakendamise„projekti“, selle tegevusi, oodatavaid tulemusi
- kaardistame ära teie senise isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise alustalad ning tegevused
- metoodika autor ja koolitaja Geir Moen tutvustab teile ühte konkreetset metoodikat isikukeskse lähenemise rakendamiseks- eQual metoodika
- teeme praktilisi katsetusi antud metoodika rakendamiseks
- kuulame teiste kogemusi antud metoodika rakendamise edulugudest, raskustest, väljakutsetest
- paneme paika konkreetse plaani edasisteks tegevusteks antud metoodika raames


Kogu projekti ajakava ja tegevused SIIN.

Projekti viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ESF TAT programmi „tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 “eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames, ajavahemikul aprill 2015 – detsember 2016.

 Tagasi