PAKKUMUSKUTSE( lõppenud): Kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdlev analüüs

06.05.2016

Kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdlev analüüs

01.07.2018. jõustub sotsiaalhoolekandeseaduse säte, mille kohaselt peavad kõik
rehabilitatsiooniteenuse pakkujad rakendama sertifitseeritavat kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis järgib vähemalt järgmisi põhimõtteid: juurdepääsetavus informatsioonile, isikukesksus, tulemusele orienteeritus, koostöö, vajaduspõhine lähenemine, isiku kaasamine, teenuse jõustav iseloom, organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamine (põhimõtted tulenevad Euroopa vabatahtlikust sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistikust1)
Seni on Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks kasutusel olnud EQUASS Assurance
kvaliteedisüsteem, mis on loodud spetsiaalselt sotsiaalsektori tarbeks ning vastab Euroopa Liidu poolt kehtestatud sotsiaalteenuste kvaliteedi nõudmistele (sh ka eelnevalt mainitud põhimõtetele).

EQUASS Assurance on üks võimalikke sotsiaalteenustele hästi sobivaid süsteeme, kuid vajame
kaardistust võimalike alternatiivsete kvaliteedisüsteemide osas, et kõigil sotsiaalteenuse pakkujatel oleks võimalik leida endale sobivaim. Samuti peaks olemasolev sertifitseeritav
kvaliteedi(juhtimis)süsteem sobima Eesti konteksti ning olema taskukohane nii riigile kui ka
sotsiaalteenuse pakkujatele.

Sotsiaalteenuste pakkujaks loetakse kõiki Eestis riigi või kohalike omavalitsuste poolt rahastatud sotsiaalteenuseid (sh rehabilitatsiooniteenus, erihoolekandeteenus, asendushooldus, lapsehoid, koduhooldus, tugiisikuteenus jms) pakkuvaid ettevõtteid, organisatsioone.

Töö tellijaks: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
Esindaja: Keiu Talve
Kontakt: keiu dot talve at astangu dot ee  ja tel 6877 223 või 5682 9104

Pakkumise esitamise kuupäev: 23.mai kell 10.00
NB! Tellitava töö kirjeldus asub SIIN.Tagasi